СТАТУТ

Української Партії «Зелена планета»

м. Київ -2016

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Українська партія «Зелена планета» (далі - ПАРТІЯ) є політичною партією, яка діє на всій території України відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно з цим Статутом.

1.2. ПАРТІЯ діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності, гласності, внутрішньо - партійної демократії та дисципліни.

1.3. ПАРТІЯ має свою символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак (емблема), девіз, може мати вимпели, значки, інші атрибути, які є єдиними для всієї ПАРТІЇ. Партійна символіка затверджується Політрадою ПАРТІЇ та реєструється відповідно до законодавства України. Партійні організації використовують назву ПАРТІЇ з доповненнями, які визначають їхнє місце в організаційній структурі ПАРТІЇ.

Використання назви та символіки ПАРТІЇ без офіційної письмової згоди центральних органів ПАРТІЇ (за винятком структурних підрозділів і інших офіційних органів ПАРТІЇ) є незаконним і переслідується в установленому законом порядку.

1.4. ПАРТІЯ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки та штампи.

1.5. ПАРТІЯ може надавати допомогу в створенні жіночих, молодіжних, культурних, наукових, екологічних та інших об'єднань громадян, підтримувати їх ідейно, організаційно і матеріально.

1.6. ПАРТІЯ має повну назву: Українська партія “Зелена планета” та скорочену назву: УП “Зелена планета”.

1.7. Місцезнаходження (юридична адреса) постійно діючих статутних органів ПАРТІЇ:

01000, місто Київ, вул. Хрещатик, 7/11, к.217.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою ПАРТІЇ є ініціювання на законодавчому рівні необхідних змін до практики державотворчих процесів задля забезпечення здоров’я нації, екологічного оздоровлення країни, зменшення рівня захворюваності, забезпечення умов духовного та фізичного розвитку кожної людини, послідовне впровадження в духовно-культурне, суспільно- економічне та політико-правове середовище української держави засад здорового функціонування системи: “Природа-Людина-Суспільство”.

2.2. З метою виконання своїх статутних завдань, ПАРТІЯ у визначеному чинним законодавством порядку:

2.2.1. Веде роз'яснювальну та пропагандистську роботу;

2.2.2. Бере участь у політичній діяльності, у виробленні державної політики, у формуванні органів державної влади;

2.2.3. Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.2.4. Розробляє власні проекти вирішення соціально-економічних проблем, вживає необхідні заходи, спрямовані на втілення їх у життя;

2.2.5. Засновує засоби масової інформації та видавництва;

2.2.6. Підтримує зв’язки з іншими політичними партіями та громадськими організаціями демократичного спрямування, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України;

2.2.7. Здійснює міжнародні зв'язки в усіх формах, не заборонених чинним

законодавством;

 

2.2.8. Організовує і проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;

Статут Української партії “Зелена планета”

 

2.2.9.Організовує та здійснює іншу діяльність не заборонену чинним законодавством та міжнародними угодами України для політичних партій.

2.3. Детальний виклад цілей та завдань ПАРТІЇ, а також шляхів їх досягнення викладається в Програмі ПАРТІЇ, яка приймається її З’їздом.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ,

ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ

3.1.Членом ПАРТІЇ може бути будь-який громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає і виконує Програму та Статут ПАРТІЇ, сплачує членські внески, перебуває на обліку та бере участь у роботі однієї з її організаційних структур. Членство в ПАРТІЇ є фіксованим.

3.2. Вступ до ПАРТІЇ здійснюється на підставі заяви особи, яка бажає вступити до ПАРТІЇ. Прийом до ПАРТІЇ здійснюється партійними організаціями в індивідуальному порядку та за обов’язкової присутності заявника. Рішення приймається простою більшістю Ради партійної організації. Також, прийом до ПАРТІЇ може здійснюватися безпосередньо за рішенням центральних керівних органів ПАРТІЇ.

3.3. Члени ПАРТІЇ об'єднуються в первинні осередки, місцеві та територіальні організації ПАРТІЇ. Особовий облік членів ПАРТІЇ проводиться відповідно до нормативних документів, які затверджуються Політрадою ПАРТІЇ.

3.4. Членство в ПАРТІЇ засвідчується партійним квитком затвердженого Політрадою ПАРТІЇ зразка, який видається відповідною партійною організацією після постановки на облік.

3.5. Членство в ПАРТІЇ припиняється:

3.5.1. За заявою члена ПАРТІЇ про вихід з ПАРТІЇ.

3.5.2. У разі прийняття партійною організацією відповідного рівня або керівними органами ПАРТІЇ вищого рівня рішення про виключення з ПАРТІЇ.

3.6. Рішення про виключення з ПАРТІЇ може бути прийняте за:

3.6.1.Вчинення дій, несумісних зі Статутом ПАРТІЇ або її Програмою, в результаті яких ПАРТІЇ було завдано політичної, моральної або матеріальної шкоди;

3.6.2. За діяльність, спрямовану проти виконання рішень З'їздів та інших керівних органів ПАРТІЇ;

3.6.3. Інші дії, несумісні з перебуванням у ПАРТІЇ.

3.7. Виключений з ПАРТІЇ може бути поновлений у лавах ПАРТІЇ лише тим партійним органом, який приймав рішення про виключення, або керівним органом ПАРТІЇ вищого рівня.

3.8.У разі незгоди члена ПАРТІЇ з його виключенням з ПАРТІЇ, він має право апелювати до контрольної комісії, або до керівних органів ПАРТІЇ вищого рівня.

3.9.Рішення про виключення (припинення членства) з ПАРТІЇ може бути оскаржене в керівний орган вищого рівня протягом одного місяця з дня його ухвалення. Заява про оскарження має бути розглянута протягом двох місяців.

3.10.Членство в ПАРТІЇ зупиняється за заявою про зупинення членства в ПАРТІЇ у випадках, передбачених законодавством України.

3.11. Зупинення або припинення з власної ініціативи членства в ПАРТІЇ здійснюється на підставі письмової заяви члена ПАРТІЇ.

3.12. Облік членів ПАРТІЇ здійснюється партійними організаціями за місцем проживання.

3.13. Членство в ПАРТІЇ є несумісним з перебуванням в інших партіях.

3.14. Навколо ПАРТІЇ можуть згуртовуватись прихильники ПАРТІЇ, які своєю діяльністю сприяють досягненню мети та завдань ПАРТІЇ. Відповідні партійні організації можуть вести облік прихильників ПАРТІЇ.

3.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

 

4.1. Член ПАРТІЇ має право:

4.1.1. Брати безпосередню участь у виробленні і реалізації політики ПАРТІЇ;

4.1.2. Об’єднуватись разом з іншими членами ПАРТІЇ в первинні осередки та партійні організації;

4.1.3. Обирати і бути обраним до керівних органів ПАРТІЇ;

4.1.4. Брати участь в обговоренні напрямків діяльності ПАРТІЇ, її керівних органів та керівництва ПАРТІЇ і давати їм власну політичну оцінку;

4.1.5. Звертатися до будь-яких партійних органів ПАРТІЇ з пропозиціями, зауваженнями, апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті;

4.1.6. Брати участь у зборах і засіданнях будь-якого партійного органу, на яких обговорюється його персональна статутна діяльність;

4.1.7. Бути висунутим партійною організацією кандидатом для обрання до представницьких органів влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування;

4.1.8. Отримувати підтримку ПАРТІЇ як в період висунення, обрання, так і безпосередньо в процесі роботи в органах влади та самоврядування;

4.1.9. Отримувати інформацію, що стосується загальних питань діяльності ПАРТІЇ та внутрішньопартійного життя;

4.1.10. Звертатися до будь-яких органів ПАРТІЇ для захисту своєї честі та гідності;

4.1.11. Вільно припиняти своє членство в ПАРТІЇ;

4.1.12. Тимчасово зупиняти членство в ПАРТІЇ у випадках, передбачених законодавством України.

 

4.2. Член ПАРТІЇ зобов'язаний:

4.2.1. Дотримуватись Статуту та Програми ПАРТІЇ;

4.2.2. Брати участь у роботі своєї партійної організації;

4.2.3. Виконувати рішення З'їздів ПАРТІЇ та інших її керівних органів;

4.2.4. Пропагувати ідеї, програмні цілі і завдання ПАРТІЇ;

4.2.5. Брати особисту участь у виборчих кампаніях та масових заходах ПАРТІЇ;

4.2.6. Регулярно сплачувати членські партійні внески;

4.2.7. Дотримуватися норм моралі та партійної етики.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПАРТІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

УПРАВЛІННЯ.

 

5.1. ПАРТІЯ, її організації будуються за територіальним принципом. Партійна організація, що об’єднує членів ПАРТІЇ інших парторганізацій, є вищою по відношенню до тих, які є її складовими. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

5.2. Структуру ПАРТІЇ складають:

- парторганізації АР Крим, обласні, міст Києва і Севастополя (далі – територіальні);

- районні, міські, районні у містах партійні організації (далі – місцеві);

- первинні осередки.

5.3. Діяльність усіх структурних ланок ПАРТІЇ базується на таких основних принципах:

5.3.1. Суворого дотримання встановлених цим Статутом порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання партійних органів та їхніх керівників на всіх рівнях.

5.3.2. Обов'язкового виконання всіма ланками ПАРТІЇ рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту.

5.3.3.Права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушеннями Статуту.

5.4.4. Чинності засідань керівних органів ПАРТІЇ - за умови присутності на них більше половини членів відповідного органу.

5.4. У своїй діяльності партійні організації всіх рівнів та первинні осередки керуються цим Статутом, Програмою ПАРТІЇ, рішеннями статутних органів ПАРТІЇ та своїми власними, прийнятими відповідно до вимог цього Статуту.

5.5. З’їзд ПАРТІЇ, конференції (збори) територіальних та місцевих організацій чинні за умови участі в них більшості обраних делегатів (членів партії-).

5.6. Рішення З’їздів ПАРТІЇ, конференцій (зборів) територіальних організацій ПАРТІЇ ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів (учасників). Рішення інших керівних органів усіх структурних ланок ПАРТІЇ, зборів первинних осередків та місцевих організацій ПАРТІЇ ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені цим Статутом.

5.7. Рішення ухвалюються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням відповідного органу.

5.8. Головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями, голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників. Прийняті постанови, рішення, заяви, звернення, протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами.

5.9. Представники партійних органів вищого рівня мають право брати участь у конференціях, зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

5.10. У разі, якщо керівним органом ПАРТІЇ ухвалюється рішення про скликання конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет, рішення якого є обов'язковими для виконання.

 

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ,

МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ ТА її ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ

6.1. Первинний осередок:

6.1.1. Є низовим структурним утворенням ПАРТІЇ. Створюється за наявністю не менше трьох членів ПАРТІЇ, які постійно проживають на території певної адміністративно- територіальній одиниці;

6.1.2. Ставиться на облік у керівних органах місцевої організації або, за її відсутності, у відповідних органах територіальної організації;

6.1.3. У своїй діяльності керується Програмою та Статутом ПАРТІЇ, рішеннями вищих органів ПАРТІЇ (місцевих, територіальних, центральних), організовує своїх членів на виконання визначених ними завдань.

6.2. Діяльність первинного осередку, як правило, зосереджується в межах певного населеного пункту. Форми роботи, його структура та план діяльності визначаються самим осередком.

6.3. Вищим керівним органом первинного осередку є збори його членів.

Збори первинного осередку скликаються головою первинного осередку або на вимогу не менше третини його членів. Збори первинного осередку можуть бути також скликані рішенням ради місцевої або територіальної організації ПАРТІЇ.

6.4. Збори первинного осередку:

6.4.1. Заслуховують звіт голови первинного осередку, інших виборних осіб;

6.4.2. Обирають делегатів на конференцію місцевої організації;

6.5. Голова первинного осередку:

Призначається Радою місцевої партійної організації строком на 4 роки.

6.5.1. Організовує роботу первинного осередку‚ представляє його у керівних органах ПАРТІЇ‚ звітує перед первинним осередком‚ розпоряджається коштами первинного осередку;

6.5.2. Ознайомлює членів ПАРТІЇ з документами та рішеннями органів ПАРТІЇ вищого рівня;

6.5.3. Організовує та здійснює заходи ПАРТІЇ відповідно до програмних завдань‚ статутних вимог та рішень керівних органів ПАРТІЇ;

6.5.4. Проводить збори первинного осередку, проводить облік членів ПАРТІЇ.

6.6. Форма роботи осередку‚ план діяльності, в частині що не стосується виконання рішень органів вищого рівня, визначаються загальними зборами первинного осередку.

6.7. Якщо первинний осередок не дотримується Програми чи Статуту ПАРТІЇ‚ його діяльність може бути припинена за рішенням ради місцевої, територіальної організації або Центральними органами ПАРТІЇ. Осередок має право оскаржити це рішення протягом 10 днів до керівного органу ПАРТІЇ вищого рівня. Заява про оскарження має бути розглянута протягом місяця.

6.8. Територіальні та місцеві партійні організації:

6.8.1.Територіальні партійні організації утворюються за рішенням Установчих Зборів (не менше 5-ти чоловік) і набувають статусу партійної організації після затвердження їхнього рішення Політрадою ПАРТІЇ.

6.8.2. Територіальні парторганізації набувають статусу юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства, мають печатку, штамп та інші реквізити, зразки яких затверджуються Політрадою Партії.

6.9. Місцеві партійні організації утворюються за рішенням Установчих Зборів (не менше 5-ти чоловік) і набувають статусу партійної організації після затвердження їхнього рішення Радою територіальної партійної організації.

6.10.Місцеві партійні організації за рішенням Президії ПАРТІЇ можуть набувати статусу юридичної особи.

6.11. Місцеві партійні організації, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних організацій, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

6.12 Реєстрація територіальних і місцевих партійних організацій здійснюється згідно з

чинним законодавством.

6.13. Відомості про діяльність партійних організацій фіксуються в Журналах обліку,

форма яких затверджується Політрадою ПАРТІЇ.

6.14. Символікою та атрибутикою партійних організацій є офіційна символіка і атрибутика ПАРТІЇ.

6.15. Територіальна, місцева партійна організація припиняє свою діяльність за рішенням відповідного органу партійної організації вищого рівня, Президії ПАРТІЇ.

6.16. Територіальна та місцева організації у своїй діяльності керуються цим Статутом, Програмою ПАРТІЇ, рішеннями Зїздів ПАРТІЇ та рішеннями відповідних Конференцій (зборів).

6.17. Територіальні та місцеві організації:

6.17.1.Ведуть облік членів ПАРТІЇ, вступних та членських внесків, пожертвувань

та інших грошових надходжень.

6.17.2. Беруть участь у виборчих кампаніях.

6.17.3. Ведуть пропаганду ідей ПАРТІЇ серед населення.

6.17.4. Вирішують питання членства в ПАРТІЇ

6.17.5. Приймають рішення про створення або розпуск (ліквідацію) парторганізацій нижчого рівня за згодою Президії ПАРТІЇ.

6.17.6. Беруть участь у виборах до органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством;

6.17.7. Вносять пропозиції щодо удосконалення Програми і Статуту ПАРТІЇ та роботи будь-якого її органу;

6.17.8. Можуть приймати до ПАРТІЇ нових членів і вирішувати питання про виключення окремих членів з ПАРТІЇ.

6.18. Територіальні організації ведуть статистичну звітність і звітують перед державними органами й вищими органами ПАРТІЇ.

6.19. Вищим органом партійної організації є Конференція (Збори), які скликаються не рідше як два рази на рік у місцевих та один раз на рік - в територіальних партійних організаціях.

6.20. Скликання позачергових Конференцій (Зборів) може здійснюватися за ініціативою Президії ПАРТІЇ.

6.21. Конференція (Збори) є чинними, якщо на них присутні більшість делегатів (учасників) парторганізації. Рішення приймаються більшістю голосів делегатів (учасників), присутніх на Конференції (Зборах).

6.22. Конференція (Збори):

6.22.1. Обирають терміном на чотири роки членів Ради парторганізації, ревізійну комісію (ревізора);

6.22.2. Заслуховують звіти про роботу керівних органів партійних організацій, звіти ревізійної комісії (ревізора) і приймають відповідні рішення;

6.22.3. Обирають прямим голосуванням делегатів на Конференції парторганізацій вищого рівня. Делегати на З'їзд ПАРТІЇ обираються територіальними паргорганізаціями. Допускається обрання делегатами З'їзду членів ПАРТІЇ, які не перебувають на обліку в даній організації;

6.23. Керівним органом партійної організації на період між проведенням Конференцій (Зборів) є Рада, яка формується з Голови партійної організації та його заступників та інших членів ПАРТІЇ. Рада складається з п’яти членів.

6.24. Засідання Ради чинні за наявності більшості її членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

Засідання Ради проводиться не рідше як чотири рази на рік.

 

6.25. Рада:

6.25.1. Координує роботу парторганізацій нижчого рівня, первинних осередків;

6.25.2.Організовує виконання рішень З'їзду, Президії, Політради ПАРТІЇ та Конференцій (Зборів);

6.25.3.Визначає час і дату проведення Конференцій (Зборів) та організовує їхню підготовку. Визначає норму представництва на Конференції;

6.25.4. Приймає рішення про необхідність створення партійних організацій нижчого рівня, визнає їх та може приймати рішення про припинення їхньої діяльності.

Рішення про припинення діяльності парторганізації набуває чинності після затвердження його Президією ПАРТІЇ;

6.25.5. Планує роботу парторганізації;

6.25.6. Затверджує кошторис парторганізації, розпоряджається її майном і коштами;

6.25.7. Може приймати до ПАРТІЇ нових членів і виключати з неї;

6.25.8. Рада територіальної парторганізації призначає голів та заступників голів місцевих парторганізацій. Рада місцевої парторганізації призначає голів та заступників голів первинних осередків.

6.25.9. Організовує виконання рішень Центральних органів ПАРТІЇ, Конференцій (Зборів), Ради;

6.25.10. Координує роботу низових парторганізацій (осередків);

6.25.11. Планує роботу парторганізації;

6.25.12. Вирішує всі питання організаційно-партійної роботи;

6.25.13. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності парторганізації та надання звітності згідно з чинним законодавством;

6.25.14. Створює при необхідності виконавчий апарат партійної організації із затвердженням Положення про його діяльність.

6.26. Територіальну організацію ПАРТІЇ очолює Голова територіальної організації, який призначається Президією ПАРТІЇ терміном на чотири роки. Місцеву організацію ПАРТІЇ очолює Голова місцевої організації, який призначається відповідною Радою територіальної організації ПАРТІЇ терміном на чотири роки.

6.26.1. Голова територіальної, місцевої організації ПАРТІЇ:

6.26.2. Визначає обов'язки свого заступника (заступників);

6.26.3.Здійснює загальне керівництво парторганізацією;

6.26.4. Координує роботу керівних органів парторганізації: Ради;

6.26.5. Відповідає за виконання рішень керівних органів ПАРТІЇ та рішень

очолюваної парторганізації;

6.26.6. Здійснює оперативне управління коштами та майном парторганізації;

6.26.7. Представляє парторганізацію у взаємовідносинах з підприємствами,

установами, організаціями;

6.26.8. Бере участь у формуванні політики ПАРТІЇ згідно з її програмними

документами;

6.26.9.Скликає та організовує засідання Ради, головує на них;

6.26.10. Має право підпису фінансових та інших документів організації;

6.26.11.Забезпечує збір членських внесків;

6.26.12. Несе відповідальність перед організацією за свою діяльність і звітує про неї на Конференціях (Зборах).

6.27.Контрольними органами територіальних, місцевих організацій є ревізійні комісії (ревізори), які обираються Конференціями (зборами) відповідних парторганізацій терміном на чотири роки, підконтрольні та підзвітні їм.

6.28.Ревізійну комісію очолює Голова, який обирається на Конференції (Зборах). При необхідності ревізійна комісія зі свого складу може обирати також заступника (заступників) голови ревізійної комісії.

6.29. Ревізійна комісія (ревізор) діє на підставі Положення про Контрольну Ревізійну комісію затвердженого Політрадою ПАРТІЇ.

 

7 . ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ ТА

ПОВНОВАЖЕННЯ

 

7.1. Центральні органи ПАРТІЇ - З’їзд, Президія та Політична Рада (далі - Політрада).

7.2.З’їзд є найвищим органом ПАРТІЇ.

Він скликається Президією ПАРТІЇ не рідше ніж один раз на чотири роки. Рішення про скликання З’їзду приймається не пізніше ніж за місяць до його проведення. В окремих випадках З’їзд може проводитись в декілька етапів, зі складом делегатів обраних на перший етап З’їзду. Позачерговий З’їзд може бути скликаний Президією ПАРТІЇ.

7.2.1. З’їзд є чинним, за умови присутності на ньому більш як 50 % обраних делегатів. Рішення З’їзду ПАРТІЇ приймаються більшістю голосів присутніх делегатів на З’їзді.

7.3. Делегати З’їзду обираються на Конференціях територіальних організацій ПАРТІЇ за поданням місцевих організацій згідно з нормою представництва або квотою, визначеною Президією ПАРТІЇ. У роботі З’їзду ПАРТІЇ з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Центральної Контрольно-ревізійної комісії, члени фракції ПАРТІЇ у Верховній Раді України, які є членами ПАРТІЇ, але не обрані делегатами З’їзду.

7.4. До виняткових повноважень З’їзду належать:

7.4.1. Затвердження Програми та Статуту ПАРТІЇ, внесення змін і доповнень до них;

7.4.2.Визначення політики ПАРТІЇ, основних напрямків її діяльності, цілей та завдань, стратегії і тактики;

7.4.3.Обрання членів Президії ПАРТІЇ строком на чотири роки;

7.4.5. Обрання Центральної Контрольно-ревізійної комісії ПАРТІЇ строком на чотири

роки;

7.4.6. Висування або підтримку кандидата на пост Президента України;

7.4.7. Затвердження партійного списку кандидатів у народні депутати України;

7.4.8. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАРТІЇ;

7.4.9. Заслуховує звіти Президії ПАРТІЇ та Центральної Контрольно-ревізійної

комісії ПАРТІЇ.

7.5. Вищим керівним органом ПАРТІЇ у період між З’їздами є Президія ПАРТІЇ.

7.5.1. Президія ПАРТІЇ є постійно діючим керівним органом ПАРТІЇ. До її складу за

посадою входять Голова та заступники Голови ПАРТІЇ. Члени Президії ПАРТІЇ

обираються на З’їзді ПАРТІЇ за поданням Голови ПАРТІЇ

строком на чотири роки.

7.5.2. Президія ПАРТІЇ:

7.5.3. Скликає З’їзд ПАРТІЇ та визначає норму представництва або квоти на ньому,

утворює оргкомітет З’їзду;

7.5.4. Скликає засідання Політради, формує пропозиції до порядку денного засідання Політради;

7.5.5. Розглядає подання Голови ПАРТІЇ та затверджує склад Політради;

7.5.6. Затверджує механізм формування партійного списку кандидатів у народні депутати України;

7.5.7. Розглядає проект партійного списку кандидатів у народні депутати України від ПАРТІЇ;

7.5.8. Організовує виконання рішень З’їзду;

7.5.9. Розробляє стратегію розвитку ПАРТІЇ;

7.5.10. Підготовляє ПАРТІЮ до участі у виборчих кампаніях;

7.5.11. Здійснює оперативне керівництво структурними підрозділами ПАРТІЇ;

7.5.12. Розглядає заяви, звернення та інше;

7.5.13. Організовує підготовку кадрів;

7.5.14. Призначає та звільняє Голів та заступників Голів Територіальних партійних організацій;

7.5.15. Проводить постійний моніторинг діяльності та розвитку структурних підрозділів ПАРТІЇ;

7.5.16. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ПАРТІЇ;

7.5.17. Організовує та забезпечує медіа-активність ПАРТІЇ;

7.5.18. Організовує фінансове забезпечення ПАРТІЇ;

7.5.19. Розвиває міжнародні зв’язки ПАРТІЇ;

7.5.20. Організовує співпрацю ПАРТІЇ з іншими партіями та громадськими організаціями;

7.5.21. Організовує та підтримує контакти з політичними партнерами;

7.5.22. Сприяє діяльності фракції чи партійної групи ПАРТІЇ у Верховній Раді України;

7.5.23. Координує співпрацю народних депутатів України - членів ПАРТІЇ - та центральних органів ПАРТІЇ з органами місцевої влади, фракціями та партійними групами ПАРТІЇ у місцевих радах;

7.5.24. Формує, при необхідності, виконавчий апарат (секретаріат) ПАРТІЇ та затверджує Положення про нього;

7.5.25. Затверджує Положення про контрольно-ревізійні органи ПАРТІЇ;

7.5.26. Президія ПАРІЇ збирається на свої засідання не рідше ніж один раз на місяць. Головує на засіданнях Президії ПАРТІЇ - Голова ПАРТІЇ, за його відсутності - перший заступник Голови.

7.5.27. Президія ПАРТІЇ розглядає і вирішує всі питання діяльності ПАРТІЇ, окрім тих, які належать до виняткових повноважень З’їзду.

7.6. Політрада є постійно діючим керівним органом ПАРТІЇ.

7.6.1. Політрада ПАРТІЇ у своїй діяльності є підзвітною, підконтрольною та відповідальною перед Президією ПАРТІЇ.

7.6.2. До її складу за посадою входять Голова та заступники Голови ПАРТІЇ, Голови територіальних партійних організацій, найактивніші члени ПАРТІЇ, які затверджені Президією ПАРТІЇ за поданням Голови ПАРТІЇ.

7.6.3.Політрада ПАРТІЇ розглядає і вирішує всі питання діяльності ПАРТІЇ, окрім тих, які належать до виняткових повноважень З’їзду та Президії ПАРТІЇ.

7.7. До виняткових повноважень Політради належать:

7.7.1. Прийняття рішення про необхідність створення територіальних партійних організацій та про їх визнання, а також прийняття рішення про ліквідацію (розпуск) окремих територіальних або місцевих парторганізацій за порушення ними статутних вимог, з обов’язковим повідомленням відповідних органів юстиції;

7.7.2. Затвердження механізму формування партійного списку кандидатів у народні депутати України;

7.7.3. Порядок розміру вступного та сплати членських внесків.

7.8. Засідання Політради проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Політради скликається за рішенням Голови ПАРТІЇ. Засідання Ради чинні за наявності більшості її' членів. Рішення Ради приймається більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. Головує на засіданнях Політради Голова ПАРТІЇ, за його відсутності - перший заступник Голови ПАРТІЇ.

7.9. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Президії, Політради ПАРТІЇ та організації виконання рішень Центральних органів ПАРТІЇ може створюватися виконавчий апарат.

7.10 Голова ПАРТІЇ - Голова Президії та Політради ПАРТІЇ:

7.10.1. Очолює та організовує роботу Президії та Політради ПАРТІЇ, скликає та

проводить їх засідання;

7.10.2. Відкриває партійні З’їзди, Конференції та інші партійні заходи;

7.10.3. Без довіреності представляє партію в усіх державних органах, політичних, громадських об’єднаннях в Україні і за кордоном, у відносинах з іншими політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями, ЗМ, тощоІ;

7.10.4. Виступає від імені ПАРТІЇ з заявами, зверненнями, роз’ясненнями, проводить

зустрічі і консультації з народними депутатами України, посадовими особами державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками установ і організацій, представниками різних соціальних груп населення;

7.10.5. Проводить переговори від імені ПАРТІЇ, укладає договори (угоди, контракти), організовує політичні кампанії;

7.10.6. Затверджує плани роботи Центральних органів ПАРТІЇ;

7.10.7. Відкриває і закриває банківські рахунки ПАРТІЇ

7.10.8. Пропонує З’їзду ПАРТІЇ кандидатури заступників Голови ПАРТІЇ;

7.10.9. Координує роботу своїх першого та інших заступників, контролює питання підбору і розстановки керівних партійних кадрів;

7.10.10. Голова ПАРТІЇ обирається строком на чотири роки З’їздом ПАРТІЇ;

7.10.11. У межах, визначених Президією ПАРТІЇ, розпоряджається коштами та майном ПАРТІЇ;

7.10.12. Затверджує штатний розпис та погоджує прийом на роботу або звільнення з роботи працівників виконавчого апарату ПАРТІЇ;

7.10.13. У межах повноважень визначених цим Статутом видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання штатними працівниками ПАРТІЇ;

7.10.14. Може делегувати окремі свої повноваження заступникам Голови ПАРТІЇ;

7.10.15. Підписує рішення З’їзду, Президії та Політради ПАРТІЇ, при рівній кількості голосів має право вирішального голосу на засіданнях Президії та Політради ПАРТІЇ;

7.10.16. Виконує інші функції з управління ПАРТІЄЮ згідно з цим Статутом.

7.11. У своїй діяльності Голова ПАРТІЇ, як член та посадова особа ПАРТІЇ - підзвітний, підконтрольний та відповідальний перед З’їздом та Центральною Контрольно-ревізійною комісією.

7.12. Офіційні документи ПАРТІЇ підписуються Головою ПАРТІЇ або за його дорученням - першим заступником та заступниками Голови ПАРТІЇ.

7.13. Перший заступник Голови ПАРТІЇ відповідно до розподілу функціональних обов’язків організовує роботу ПАРТІЇ в закріплених за ним напрямків діяльності, періодично звітує про їх виконання на засіданнях Президії та Політради ПАРТІЇ. У разі відсутності Голови ПАРТІЇ виконує його обов’язки.

7.14. Заступники Голови ПАРТІЇ відповідно до розподілу функціональних обов’язків організовують роботу ПАРТІЇ з закріплених за ними напрямків організаційної і політичної діяльності, періодично звітують про їх виконання на засіданнях Президії ПАРТІЇ, виконують інші доручення Голови ПАРТІЇ.

 

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

8.1. Контроль за діяльністю партійних органів та парторганізацій здійснюється контрольно-ревізійними органами: Центральною Контрольно-ревізійною комісією (далі ЦКРК) та ревізійними комісіями парторганізацій відповідного рівня, які обираються строком на чотири роки.

8.2.Члени контрольних комісій не можуть бути обраними до складу інших виборних органів. Вони не можуть працювати на керівних посадах в апаратах рад відповідних парторганізацій.

8.3. Контрольно-ревізійні органи підзвітні органам, які їх обирали.

8.4. У первинних партійних осередках постійно діючі контрольні комісії не створюються. Контроль за їх діяльністю здійснюється відповідними контрольними комісіями місцевих партійних організацій.

8.5.Подання контрольно-ревізійного органу щодо усунення виявлених недоліків та порушень обов’язкове для виконання всіма керівними органами відповідних парторганізацій.

8.6 ЦКРК ПАРТІЇ є найвищим контрольно-ревізійним органом ПАРТІЇ, обирається З’їздом ПАРТІЇ на чотири роки та підзвітна винятково З’їзду. ЦКРК складається з

п’яти членів ПАРТІЇ. Зі свого складу ЦКРК обирає Голову.

8.7. Голова ЦКРК ПАРТІЇ може брати участь у засіданнях Політради Партії з правом дорадчого голосу.

8.8. Подання ЦКРК ПАРТІЇ щодо усунення виявлених недоліків та порушень обов’язкове для виконання всіма керівними органами ПАРТІЇ.

8.9. Повноваження ЦКРК ПАРТІЇ, а також інших контрольно-ревізійних органів ПАРТІЇ визначаються відповідним положенням, що затверджується Президією ПАРТІЇ.

8.10.ЦКРК ПАРТІЇ для виконання завдань у межах своєї компетенції має право вимагати необхідну інформацію від статутних органів ПАРТІЇ, парторганізацій відповідних рівнів, розглядати заяви, а також проводити перевірки з власної ініціативи. За результатами перевірки вона робить подання стосовно ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих з цього приводу рішень, які є обов’язковими для виконання всіма органами ПАРТІЇ.

9. ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛЬНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ФІНАНСОВИХ, НАДХОДЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ ПАРТІЇ

9.1. Партія та її організації для здійснення статутних завдань мають право на кошти, власне рухоме і нерухоме майно, які набуваються і відчужуються відповідно до чинного законодавства України.

Право власності на майно та кошти ПАРТІЇ, її організацій здійснюють відповідні

вищі керівні органи.

Партія, її організації здійснюють фінансово-господарську діяльність відповідно

до чинного законодавства України і є неприбутковими організаціями.

9.2. Джерелами матеріальних, у тому числі фінансових надходжень ПАРТІЇ є:

9.2.1. Вступні і членські внески

9.2.2. Добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб;

9.2.3. Інші надходження з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про політичні партії в Україні»;

9.2.4. Державне фінансування статутної діяльності ПАРТІЇ, що здійснюється у випадках і в порядку, визначеному Законом України «Про політичні партії в Україні».

9.3.Кошти та майно ПАРТІЇ спрямовуються на фіксування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності й не підлягають перерозподілу між членами ПАРТІЇ.

9.4. ПАРТІЯ, її парторганізації, які є юридичними особами, ведуть бухгалтерський облік і подають відповідну звітність у встановленому законом порядку.

9.5. ПАРТІЯ щороку публікує фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про своє майно.

9.6. Порядок використання майна і коштів ПАРТІЇ регламентується Політрадою ПАРТІЇ та контролюється контрольно-ревізійними органами ПАРТІЇ. Кошти ПАРТІЇ використовуються згідно з кошторисами, які затверджується відповідними органами, визначеними цим Статутом.

9.7. Кошти та майно, придбане партійними організаціями самостійно, є їх власністю і право розпоряджатися ними мають керівні органи партійних організацій відповідно до цього Статуту.

 

 

10. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ (САМОРОЗПУСКУ), РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

 

10.1. ПАРТІЯ може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, поділу чи приєднання) або ліквідації.

Рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) відповідно до чинного законодавства України приймається З’їздом ПАРТІЇ, за умови присутності на

ньому більш як 50% обраних делегатів.

10.2 У випадках, передбачених чинним законодавством, ліквідація (примусовий розпуск) ПАРТІЇ здійснюється за рішенням суду.

10.3 Орган, що прийняв рішення про ліквідацію ПАРТІЇ, створює ліквідаційну комісію, яка здійснює заходи щодо ліквідації ПАРТІЇ згідно з чинним законодавством.

На період до остаточного завершення процедури ліквідації єдиним органом, який має право представляти інтереси ПАРТІЇ, є ліквідаційна комісія.

10.4 Активи ПАРТІЇ, що залишились після задоволення усіх законних вимог кредиторів при ліквідації, не підлягають перерозподілу між членами ПАРТІЇ, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду та зараховані до державного бюджету.

 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

11.1 Зміни і доповнення до Статуту та Програми ПАРТІЇ вносяться та приймаються З’їздом ПАРТІЇ за умови присутності на ньому більш як 50% обраних делегатів, за поданням Президії ПАРТІЇ або за пропозицією делегатів З’їзду.

11.2. Про зміни, внесені до статутних документів, ПАРТІЯ повідомляє у відповідні

державні органи у встановленому чинним законодавством порядку.

AddThis Social Bookmark Button